Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

Nieuwsbrief voorjaar 2019

Verstuurd op 19 februari 2019

Mocht u onverhoopt deze nieuwsbrief niet in de juiste opmaak ontvangen of kunnen lezen, klik dan hier voor de online versie.

Nieuwsbrief voorjaar 2019


TENTOONSTELLING "40 JAAR STICHTING SAHELP" IN DE BIBLIOTHEEK IN OSS

 

In 2018 bestond de Stichting Sahelp 40 jaar. Gedurende het hele jaar werd daar met verschillende activiteiten aandacht aan besteed. En het jaar werd afgesloten met een tentoonstelling waarin die 40 jaren belicht werden. Ontstaan ten tijde van een catastrofale droogte in de Sahel, werden er aanvankelijk hulpgoederen gebracht om de ergste nood te lenigen. Later waren de vrachtwagens gevuld met goederen die de mensen in Burkina Faso ondersteunden bij hun pogingen in hun levensonderhoud te voorzien. En nu, veertig jaar later, gaan er al lang geen vrachtwagens meer, maar worden projecten ter plaatse financieel mogelijk gemaakt.

Dit alles was, in woord en beeld, te zien in de bibliotheek in de maand december.

Speciaal voor deze tentoonstelling was een bekende schilder uit Burkina Faso, Christophe Sawadogo, overgekomen om zijn werken ten toon te stellen en ter verkoop aan te bieden. En een deel van de opbrengst te schenken aan Sahelp, ten behoeve van de naaischool Bianca Couture. Deze naaischool voor kansarme meisjes en jonge vrouwen stond in 2018 centraal bij de jubileumviering. Sahelp, daarbij geholpen door de Wilde Ganzen, had besloten de uitbreiding en de daarbij horende inrichting van de naaischool te financieren met de opbrengsten van de activiteiten gedurende het jubileumjaar. De tentoonstelling werd op 4 december geopend door de burgemeester van Oss, mw. W. Buijs-Glaudemans, met een boeiende toespraak, zoals wij die van de burgemeester kennen, en een sierlijke penseelstreek, samen met de schilder.

Omdat de tentoonstelling in de bibliotheek plaats vond, waren er veel Ossenaren die de tentoonstelling hebben gezien. Regelmatig waren er mensen van Sahelp aanwezig, die de bezoekers desgevraagd toelichting konden geven en vragen konden beantwoorden. En voor de naaischool was het verheugend dat er meerdere schilderijen verkocht werden.  Al met al een mooie afsluiting va het veertigjarig bestaan van de Stichting Sahelp.

En hoewel het inmiddels beter gaat met de mensen in Burkina Faso, toch blijft Sahelp voorlopig nog projecten aldaar ondersteunen. Gedurende die veertig jaar is het ons duidelijk geworden wat een bescheiden ondersteuning voor de mensen in dat land kan betekenen. Er zijn vele waterputten aangelegd, evenals stuwdammen; veel land- en tuinbouwprojecten gefinancierd; vele soorten onderwijs ondersteund, voor kleuters, voor vrouwen, voor leerlingen van een avondschool, een naaischool; bijgedragen aan een kraamkliniek; koken op zonne-energie mogelijk gemaakt. En hier willen wij voorlopig aan blijven bijdragen. En met uw hulp gaat dat de komende jaren ook weer lukken.

 

BIANCA COUTURE, SAHELP EN WILDE GANZEN

 

Een van de belangrijke partners van Sahelp in Burkina Faso is de naaischool Bianca Couture in de hoofdstad Ouagadougou. Sinds 2006 wordt daar een opleiding voor kleermaaksters verzorgd. De leerlingen zijn meisjes en jonge vrouwen die vaak al een zeer bewogen leven achter de rug hebben, doordat ze wees geworden zijn, of verkracht zijn en verstoten, of jonge alleenstaande moeder zijn of HIV-geïnfecteerd. Bianca Couture biedt een driejarige opleiding aan, waarin naast couturevakken ook lessen op het gebied van gezondheid en sociale vaardigheden worden aangeboden. Na het behalen van het diploma zijn de meisjes/vrouwen in staat om zelfstandig een bestaan op te bouwen dan wel in dienst te komen van een naaiatelier. Een belangrijk doel is dus om de leerlingen weer perspectief te bieden op een menswaardige toekomst.

Het huidige schoolgebouw van Bianca Couture is al jaren te krap om op een fatsoenlijke en veilige manier les te kunnen geven. Daarnaast is er een toenemende vraag naar de opleiding. Dit heeft ertoe geleid dat er al geruime tijd gewerkt wordt aan een plan voor de bouw van twee klaslokalen. Daar is uiteraard geld voor nodig en omdat er geen financiële bijdrage van de Burkinese overheid is en het vinden van plaatselijke sponsoren een hele lastige opgave lijkt, zet Sahelp zich in om in Nederland actie te voeren en fondsen te werven voor de nieuwbouw. Hierbij is de samenwerking met Wilde Ganzen gezocht, die de opbrengst van de acties zal verdubbelen. Het afgelopen jaar is dat succesvol verlopen. Zo zijn er o.a. samen met  ROC de Leijgraaf diner-avonden georganiseerd, waarbij per couvert € 10,- naar Bianca Couture ging en hebben leerlingen van het Titus Brandsma Lyceum een lentemarkt en een sponsorloop gehouden. 

Een andere belangrijke actie was de expositie 40 jaar Sahelp in de bibliotheek van Oss. Tegelijkertijd exposeerde de Burkinese kunstenaar Christophe Sawadogo daar met zijn schilderijen. De helft van de opbrengst van zijn verkochte schilderijen is bestemd voor de bouw van de nieuwe school.

De stand van zaken is nu dat we ruim € 10.000,- via acties en € 10.000,- via fondsen/giften hebben binnengekregen. Wilde Ganzen zal hier dus € 10.000,- aan toevoegen, zodat met de eerste fase van de nieuwbouw kan worden gestart. Er is een aannemer en Bianca Couture heeft de bouwvergunning ontvangen. De komende tijd gaat Sahelp door met acties en fondsen werven voor het tweede deel van het plan nl. inrichting van de school, uitrusting voor de diverse lesonderdelen en aanvullende training en vorming voor de docenten. Zo willen Bianca Couture en Sahelp samen met Wilde Ganzen een extra impuls geven aan de toekomst van de leerlingen.

 

DE VERBOUWING VAN DE NAAISCHOOL BIANCA COUTURE

 

Voor wat betreft de verbouwing zelf, kan de aannemer van start met voorbereidende werkzaamheden zoals het maken van de definitieve planning, bestellen van bouwmaterialen, stenen maken en zorgen dat het gereedschap en de bouwvakkers eind juni gereed staan. Het belangrijkste is dat het schooljaar gewoon kan worden afgerond. De grote bouwwerkzaamheden moeten tijdens de vakantie gebeuren. Het zal nog een hele uitdaging zijn voor de aannemer en de schoolleiding om het gebouw zover gereed te krijgen, dat na de vakantie toch weer kan worden begonnen met de lessen voor het nieuwe schooljaar 2019-2020.

 

ASSOCIATION NABASNOOGO

 

De directeur Pierre Sawadogo van Nabasnoogo heeft een verzoek gedaan om een bijdrage voor de avondschool en de kleuterschool. Zij komen ongeveer € 4.000,-- tekort om de exploitatie in dit schooljaar 2018-2019 rond te krijgen. Het bestuur van Stichting Sahelp heeft besloten om dit exploitatietekort  voor haar rekening te nemen.

De avondschool heeft momenteel 101 leerlingen en de kleuterschool vangt 46 kinderen op.

 

Inmiddels is er een donateur gevonden voor de financiering van ruim de helft van dit bedrag. De ander helft gaan wij proberen bij elkaar te krijgen.

Indien u hieraan uw bijdrage wilt leveren dan zou dat zeer welkom zijn.

 

CECA

 

Ceca is een mooi voorbeeld van een zgn. geïntegreerd project d.w.z. de activiteiten hebben een logische samenhang met elkaar en zijn ook aanvullend. Bijv. de aanleg van de bouli is van groot belang om gedurende het hele jaar de beschikking te hebben over water. De dieren kunnen drinken, maar er kan ook tuinbouw worden bedreven. Dit geeft meer voedselzekerheid en

inkomen. Om dit alles goed te kunnen doen, is het ook nodig dat de mensen zich ontwikkelen d.m.v. alphabetisatie, bewustwording en organisatie, waardoor ze hun activiteiten en verantwoordelijkheden beter kunnen beheren en beheersen

 

Het lopende geïntegreerde landbouwproject is een volgende termijn in gegaan.  Stichting Sahelp heeft inmiddels geld overgemaakt om een bouli aan te leggen. Deze wateropslagplaats moet voor het regenseizoen klaar zijn zodat er niet een extra jaar verloren gaat. Wij zien dat deze bouli's voor de  bevolking een enorme verbetering zijn om hun land- en tuinbouw te kunnen verbeteren. In de droge tijden is er nu voldoende water beschikbaar voor irrigatie van de tuinen. Ceca is inmiddels gestart met de aannemer om deze bouli aan te leggen.

 

AESF( ONDERWIJS IN DINDERESSO)

 

In september/oktober 2018 zijn de leerlingen (veelal straat- en/of weeskinderen) verhuisd van Bobo Dioulasso naar de campus in Dinderesso. Er is een nieuwe aanvraag van ruim € 14.000 ingediend voor het realiseren van een veeteeltproject, dat enerzijds is bedoeld voor het praktijkonderwijs, anderzijds voor de verkoop van vlees en eieren. 

 

MAIA(NAAISCHOOL IN BOBO DIOULASSO)

 

Hoewel er op dit moment geen aanvraag voor ondersteuning ligt, is het ook goed om te vermelden hoe het nu gaat. De naaischool draait goed. We hebben het afgelopen jaar de gelegenheid gehad om de naaischool te bezoeken en de toekomst te bespreken met de directriceAminata Diallo. Zij heeft een uitgebreid netwerk en heeft ons inziens een hele goede visie op de ontwikkeling en vorming van de leerlingen.

 

 

 

APRODES (TUINBOUW EN ZONNE-ENERGIE IN KONGOUSSI)

 

De afgelopen jaren is Kinda Boukary, de president van Aprodes, naast zijn activiteiten voor de tuinbouw, o.a. bezig geweest met het introduceren van koken op zonne-energie. Dat is nog best een hele lastige opgave, omdat dat een totaal andere wijze van voedselbereiding is. Veel vrouwen zijn nu nog urenlang bezig met het verzamelen van brandhout, waarvoor ze ver moeten reizen. Bovendien is dat niet goed voor het milieu. Nu blijkt dat er nog meer voorlichting en bewustwording nodig is. Daarvoor heeft Kinda Boukary een aanvraag voor ondersteuning in- gediend. Sahelp is hiervoor op  zoek naar  een sponsor.

 

 

                                    

ARIBINDA(VERBLIJFS- EN STUDIERUIMTE VOORLEERLINGEN)

 

Een aantal jaren geleden heeft Sahelp pater Willy Burm ondersteund bij het bouwen van een verblijfsruimte voor meisjes, die in Aribinda naar school gingen. Willy Burm is inmiddels overleden. Zijn plaats werd ingenomen door pater Eugenio Jover. In 2017/2018 heeft Sahelp ondersteuning geboden bij het verbeteren en inrichten van de verblijfsruimte en aanleg van toiletten. Nu ligt er een aanvraag voor een verblijfs- en studieruimte  voor jongens. Ook hiervoor is Sahelp op zoek naar sponsoren.

Een bijzondere omstandigheid is dat Aribinda zich in de gevarenzone van Burkina Faso bevindt. Jihadistische groeperingen proberen steeds meer invloed in het noorden en ook andere gebieden te krijgen. Tijdens het bezoek aan Burkina Faso afgelopen jaar, zijn we dan ook niet in Aribinda geweest. Zie ook ‘De veiligheidssituatie in Burkina Faso’.

 

DE VEILIGHEIDSSITUATIE IN BURKINA FASO

 

Zoals al even aangestipt bij ‘Aribinda’ geeft de veiligheidssituatie in Burkina Faso reden tot zorg. Groepen, geïnspireerd door terroristische organisaties, krijgen meer greep op het noorden en het oosten van het land. Dit heeft o.a. tot gevolg gehad dat er honderden scholen zijn gesloten omdat het onderwijzend personeel uit angst voor represailles is gevlucht. En voor pater Eugenio Jover heeft dat tot gevolg gehad dat hij Aribinda moest verlaten. Kortom een zorgelijke ontwikkeling, die we zo goed mogelijk proberen te volgen.

 

CBF (CENTRAAL BUREAU FONDSENWERVING)

 

Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) beoordeelt jaarlijks of de Stichting Sahelp voldoet aan de verschillende criteria om het predicaat van "erkend goed doel" te voeren. Jaarlijks leveren wij onze financiële gegevens in bij een accountant die vervolgens de jaarstukken opstelt en hierover rapporteert. Zo zijn onze kosten van nog geen 5% uiterst laag te noemen. Het predicaat goed doel maakt dat u giften kunt aftrekken bij de belastingaangifte. Ook kleine bedragen komen in aanmerking mits u schriftelijk laat vastleggen dat dit minimaal 5 jaar gebeurt. Informatie hierover vindt u op onze site. Ook instellingen en organisaties die ons steunen geeft dit de zekerheid dat we onze zaken op orde hebben. 

 

ANBI (ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLINGEN)

 

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij  het schenken aan goede doelen. Stichting Sahelp is door de belastingdienst erkend als ANBI-instelling.

 Overzicht alle nieuwsbrieven

18 januari 2021 Nieuwsbrief december 2020
9 juni 2020 Nieuwsbrief juni 2020
4 oktober 2019 Nieuwsbrief oktober 2019
19 februari 2019 Nieuwsbrief voorjaar 2019
20 juni 2018 Nieuwsbrief zomer 2018
29 september 2017 Nieuwsbrief najaar 2017
19 september 2013 Nieuwsbrief Sahelp september 2013
3 mei 2013 Nieuwsbrief Sahelp mei 2013
15 januari 2013 Nieuwsbrief Sahelp januari 2013
14 september 2012 Nieuwsbrief September
CBF Keurmerk