Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

Nieuwsbrief december 2020

Verstuurd op 18 januari 2021

Mocht u onverhoopt deze nieuwsbrief niet in de juiste opmaak ontvangen of kunnen lezen, klik dan hier voor de online versie.

Nieuwsbrief december 2020


 

NIEUWSBRIEF 
DECEMBER 2020

Voorwoord

Paul Gevers

Goede Doelen Week

Nieuws van de projecten:

. Algemeen

Aesf

. Maia

. Bianca Couture

. Aprodes

Ceca

Nabasnoogo

Aribinda

Corona

De veiligheidssituatie

BESTUUR

Voorzitter:

.         Marieke Peters·   

Penningmeester:

.        Jan Lubbersen

Projecten:

.       Luuk Boessenkool

Ambassadeur:
.       Irene Lequin

·       Commissieleden:

·       Harrie van Rosmalen

.       Peter van Turnhout

INFORMATIE:http://www.sahelp.nl

 

Voorwoord
In de donkere dagen van december hebben we de behoefte om het licht te maken. Sommige mensen hebben de kerstlichtjes al van zolder gehaald en anderen hebben de kerstboom al gezet. Knus en warm binnen, terwijl de lichtjes glinsteren.   Maar het is ook een tijd waarin we stil staan bij anderen. Juist nu we vanwege Corona niet met de hele familie Kerst kunnen vieren, denken we aan hen die alleen zijn of niet genoeg geld hebben om eten te kopen. Het raakt ons, wanneer we mensen in onze stad of dorp in de rij zien staan bij de Voedselbank of wanneer we weten dat die ene buurvrouw haar kerstmaaltijd alleen moet opeten. En we willen dan best een keer bij haar langs gaan en wat producten verzamelen voor de Voedselbank en dat is heel fijn. Maar het is ook belangrijk dat hulp niet alleen incidenteel is, maar langdurig van aard. Wil je namelijk echt iets teweegbrengen, dan is het nodig om langer dan een dag je te verbinden. 

Binnen ontwikkelingssamenwerking staat de term impactmanagement op de agenda. Het idee is om datgene te doen wat het meeste effect heeft. En dat effect is het grootste, wanneer de doorwerking ervan over een langere termijn te merken is. Het gaat dan niet om het bouwen van een school, maar het gaat erom dat door het bouwen van een school kinderen kunnen studeren en later een baan krijgen, waarmee ze op hun beurt hun kinderen een betere toekomst kunnen geven. Binnen onze stichting gaan we de komende jaren extra aandacht geven aan de impact van onze projecten. We vragen ons af of we de goede dingen doen en of we deze dingen op een goede manier doen. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de mensen van nu, maar ook voor de kinderen van hun kinderen. Daarom zijn we als Stichting Sahelp ook enorm dankbaar en trots dat we al vele jaren samenwerken met dezelfde partners in Burkina Faso en dat we zo’n trouwe donateurs en fondsenverstrekkers hebben. Dank jullie wel!

 

Paul Gevers - Goede Doelen Week Heesch

In het verleden werd er door Sahelp in Heesch en Oss gecollecteerd voor de projecten in Burkina Faso. Door een gebrek aan collectanten en afnemende opbrengsten is in 2015 besloten hiermee te stoppen. Via het netwerk van Paul Gevers  heeft Sahelp zich kunnen aansluiten bij een initiatief voor het oprichten van een Goede Doelen Week in Heesch. Hierin werken 16 organisaties samen om te komen tot een gezamenlijke inzameling voor de deelnemende plaatselijke en landelijke Goede Doelen. In de organisatie hiervoor was Paul één van de drijvende krachten. Door het uitbreken van het Coronavirus kon de GDW Heesch pas in oktober worden gehouden. Met heel veel waardering voor de inzet en het enthousiasme van Paul heeft niet alleen Sahelp maar ook GDW Heesch in april afscheid genomen van Paul. Op voorstel van zijn echtgenote Tiny en de kinderen is er in plaats van kransen en bloemen gevraagd om een vrije gift voor een project van Sahelp. Voor Paul was onderwijs het startpunt voor ontwikkeling en zelfstandigheid. We waren dan ook aangenaam verrast dat de opbrengst van de vrije giften met € 1.300 en GDW Heesch € 770 voldoende was om de AESF aanvraag voor de bouw van een kippenhok met kippen en hanen te kunnen financieren. Het houden van kippen past in de eerste plaats bij de beroepsgerichte opleiding die in Dinderesso wordt gegeven en de verkoop van vlees en eieren levert ook nog inkomen voor het onderwijsproject.

 

 

 

NIEUWS VAN DE PROJECTEN 

ALGEMEEN
In onze vorige nieuwsbrief van juni 2020 zijn inhoudelijk de projecten uitgebreid beschreven. Deze nieuwsbrief is wel op de website geplaatst, maar was helaas niet zichtbaar. We proberen dit binnenkort recht te zetten.
De afgelopen maanden hebben we ondanks Corona geprobeerd onze inzet voor en vanuit Sahelp zo goed mogelijk in te vullen.
 

BIANCA COUTURE(naaischool in Ouagadougou) 
In samenwerking met Wilde Ganzen heeft Sahelp de bouwkosten van de verbouw van de naaischool kunnen financieren. Het ging om een bedrag van € 44.737,-.  Onlangs zijn de laatste bouwkundige aanpassingen verricht. Het is een mooi geheel geworden waardoor er aan meer leerlingen les kan worden gegeven en de omstandigheden voor de leerlingen aanzienlijk zijn verbeterd.

Naast de verbouwing van de school is er ook een nieuwe keuken gebouwd, die veel beter is geoutilleerd
en daarmee beter voldoet aan de behoefte van de leerlingen en het personeel.

We hebben vier kerken in Groningen en Eibergen bereid gevonden om Bianca Couture de komende jaren te ondersteunen. Of daarmee alle (exploitatie)kosten zijn gedekt is de vraag. We zijn dus voortdurend op zoek naar donoren. Intussen heeft er een evaluatie plaatsgevonden van het afgelopen 3-jarenplan, hetgeen de basis vormt voor de komende drie jaren.

AESF(onderwijs in Dinderesso)
AESF heeft tot doel activiteiten uit te voeren op het gebied van basisscholing en beroepsopleiding. AESF onder-steunt jonge weeskinderen, straatkinderen en kinderen uit zeer arme gezinnen en van blinde ouders 

De aanvraag bij Sahelp voor een veeteeltproject op de campus waarvoor een bedrag van € 12.474,- nodig is, is onlangs voor een deel (€ 2.000,-) gehonoreerd. Hierin zit ook het bedrag dat rond het overlijden van Paul Gevers door veel mensen bijeen is gebracht, zodat de projectleider Zacharie Diarra alvast materialen en kippen kan aanschaffen voor de campus in Dinderesso(Zie ook ‘Paul Gevers- Goede Doelen Week Heesch’) Voor de rest van de aanvraag hebben we overleg gehad met de stichting Vrienden van Burkina Faso. Deze stichting heeft onlangs het restbedrag € 10.400,-  bijgedragen, zodat AESF het volledige veeteeltproject voor de campus kan uitvoeren. 

MAIA (Naaischool in Bobo Dioulasso)         
Mevrouw Aminata Diallo, de directrice van Maia heeft het voornemen om een studie uit te laten voeren naar de impact van de naaiopleiding op het leven van de meisjes, hun families en gemeenschappen. Dit is van groot belang omdat die studie aan kan tonen wat een goede opleiding betekent voor meisjes en jonge vrouwen in de Burkinese samenleving.

APRODES (Tuinbouw en zonne-energie in Kongoussi)                                             

Nog steeds is de situatie in Kongoussi (ongeveer 100 km ten noorden van Ouagadougou) zorgelijk door de toestroom van vluchtelingen als gevolg van het terrorisme in het noorden. Dankzij de steun van Sahelp kon een tuinbouwproject worden uitgevoerd t.b.v. de nieuwkomers: Met name de vrouwen hebben basistechnieken in de tuinbouw geleerd: zaaien, bevloeien, bemesten e.d. Op dit moment loopt er een aanvraag van Aprodes voor de aankoop zaden voor tuinbouw(tomaten, bonen, uien) en voor de inrichten van tien plekken om onderwijs aan kinderen te kunnen geven. Het eerste deel van de aanvraag, de zaden voor groente en de kunstmest, is door 
Sahelp gehonoreerd. Daarnaast gaat Aprodes in overleg met Ceca kijken naar gezamenlijke initiatieven op het gebied van zonne-energie: koken d.m.v. zgn. Cookits, hetgeen tijd en hout kan besparen.

 

CECA-DR (Centre d’Encadrement de Coopération et d’Appui pour le Développement Rural in Boussé) 
In de vorige nieuwsbrief zijn de ontwikkelingen tamelijk uitvoerig beschreven en daarin werd ook vermeld dat CECA graag nog een verlenging van het huidige project zou willen, waarin gemeten kan worden wat de impact van de activiteiten tot nu toe is geweest en ook om toe te werken naar een grotere verantwoordelijkheid van de dorpscomités.

Er heeft medio 2020 een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden onder leiding van een consultant van de fondsgever. De uitkomst van die evaluatie heeft een belangrijke rol gespeeld voor Sahelp om voor een derde fase te gaan, waarbij o.a. de volgende resultaten worden nagestreefd: permanente beschikbaarheid van water, verhoging van 50% van de land- en tuinbouwopbrengsten, erosiebestrijding en verbeterd toezicht en coördinatie van de activiteiten. Intussen heeft de sponsor van Ceca zijn fiat gegeven voor de derde fase en kan het contract hiervoor binnenkort worden getekend met Sahelp.

ASSOCIATION NABASNOOGO (avondonderwijs, kinderopvang, kraamkliniek in Zorgho en Yorgho)
Voor wat betreft het onderwijsdeel en de kraamkliniek is de situatie bij Nabanoogo op dit moment stabiel naar onze indruk. Pierre Sawadogo de directeur heeft door de jaren heen een goed netwerk ontwikkeld, waardoor hij naast Sahelp ook andere organisaties kan benaderen.  Pierre heeft een plan om naast de locatie van de kinderopvang Bi-Songo in Yorgho een moestuin en een boomgaard aan te leggen op biologische basis. Daartoe heeft hij bij Sahelp een aanvraag ingediend voor een grondwaterboring met een pomp op zonne-energie en de aanleg van een watertoren. Met de realisatie van de tuin en de boomgaard wil Pierre verse groenten leveren voor de kinderen en hen ook laten zien hoe gezond fruit en groente wordt verbouwd. 

ARIBINDA
In het verleden zijn in Aribinda in samenwerking met pater Willy Burm en later pater Eugenio Jover verblijfs-ruimtes gebouwd en ingericht, zgn. celibatoria voor meisjes. De laatste aanvraag uit 2017 hiervoor bedroeg 
€ 4.396,- die door Sahelp is betaald. De laatste jaren is het i.v.m. de veiligheidssituatie niet meer mogelijk om Aribinda te bezoeken. Pater Eugenio Jover moest dit gebied ook verlaten. Op dit moment zijn er geen contacten meer. Uiteraard betreuren we zeer dat het zover is gekomen.

CORONA
Zoals ook vermeld in de nieuwsbrief van juni 2020 is in medisch opzicht  Afrika, incl. Burkina Faso (8 november 2020: 2565 geregistreerde gevallen, 67 doden, 2370 hersteld) tot nu toe het minst getroffen continent. We moeten hierbij wel de kanttekening maken dat het niet zeker is of de registratie van het aantal gevallen ook de werkelijkheid weergeeft. Feit is wel dat Burkina Faso een jonge bevolking heeft en wellicht daardoor minder vatbaar is voor Covid-19. Corona is overigens maar één van de problemen waarmee Burkina Faso te kampen heeft. Onze inschatting is dat het land meer te  lijden heeft onder malaria, gebrek aan schoon water, voldoende voedsel en terroristische aanvallen dan onder Corona.

DE VEILIGHEIDSSITUATIE IN BURKINA FASO       
De veiligheidssituatie in Burkina Faso is nog steeds zeer zorgelijk. Voor ons als Sahelp is het op dit moment niet mogelijk om daar heen te reizen, laat staan door het land te reizen. Buitenlandse Zaken geeft een negatief reisadvies. Er vinden in een groot gebied, met name in het noorden en oosten van het land, nog steeds terroristische aanslagen plaats, waardoor het aantal binnenlandse vluchtelingen al tegen het miljoen loopt. Veel van deze vluchtelingen zijn boerenfamilies, die hun landbouwgrond hebben moeten achterlaten, waardoor er niet ingezaaid en geoogst kan worden. Scholen en gezondheidscentra in de bedreigde gebieden zijn gesloten. De voortdurende aanslagen en het wegtrekken van de plaatselijke bevolking heeft als gevolg dat er vrijwel constant hongersnood dreigt, waardoor de toch al wankele economische situatie in Burkina Faso nog verder onder druk komt te staan. Dit is geen leuke boodschap, maar helaas realiteit.

Op 22 november jl. zijn er verkiezingen zijn geweest voor  president en parlement.

De huidige president, Roch Marc Christian Kaboré, is herkozen. Zijn partij is weliswaar de grootste geworden in het parlement, maar heeft niet de absolute meerderheid van de zetels gekregen.

 

 

                                                                                

 

 Overzicht alle nieuwsbrieven

18 januari 2021 Nieuwsbrief december 2020
9 juni 2020 Nieuwsbrief juni 2020
4 oktober 2019 Nieuwsbrief oktober 2019
19 februari 2019 Nieuwsbrief voorjaar 2019
20 juni 2018 Nieuwsbrief zomer 2018
29 september 2017 Nieuwsbrief najaar 2017
19 september 2013 Nieuwsbrief Sahelp september 2013
3 mei 2013 Nieuwsbrief Sahelp mei 2013
15 januari 2013 Nieuwsbrief Sahelp januari 2013
14 september 2012 Nieuwsbrief September
CBF Keurmerk