Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

Privacy statement

Stichting Sahelp

 

Stichting Sahelp, gevestigd aan 

Populierstraat 30,  

5342 VB  OSS,

0653243175

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inschrijvingsnr KvK: 41080396

 

Contactgegevens:

www.sahelp.nl

mail:  info@sahelp.nl

Jeneverbes 73

5345JB OSS

0653243175

 

 

P.Gevers is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Sahelp.

Hij is te bereiken via:  p.gevers@ziggo.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Sahelp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij kennen drie categorieën gegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Categorie 1     bestemd voor mails en nieuwsbrief        : mailadres;

Categorie 2     contactpersonen foundations                 : mailadres, telefoonnummer;                          

Categorie 3     5-jaars periodieke schenkers                 :

voor- en achternaam/geslacht, 

geboortedatum, -plaats

adresgegevens, mailadres,

telefoonnummer en bankrekeningnummer en

burgerservicenummer (BSN).                                                                                                      

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Sahelp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- het afhandelen van uw betaling;

- het verzenden van onze nieuwsbrief;

- u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 

- Stichting Sahelp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de 

  gegevens die u verstrekt heeft om een 5-jaars periodieke donatie te verwerken.

 

Hoe worden uw gegevens bewaard

Categorie 1 gegevens staan op de PC in het adresboek van het mailprogramma dat wij gebruiken voor de nieuwsbrieven en de mails.

Categorie 2 gegevens zijn bekend bij de bestuursleden die de contacten onderhouden met de contactpersonen van de foundations.

Categorie 3 gegevens zijn uitsluitend bekend en onder beheer van de penningmeester. Deze worden niet geautomatiseerd opgeslagen, maar zitten in een ordner. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Sahelp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Categorie 1        bewaartermijn totdat u aangeeft geen informatie meer te willen ontvangen.

Categorie 2        tot beëindiging van de zakelijke  relatie, respectievelijk verandering contactpersoon. Categorie 3gedurende de periode van 5 jaar, respectievelijk zolang de overheid dit voorschrijft. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Sahelp verstrekt uw gegevens nooit aan derden, tenzij wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit betreft met name de gegevens uit categorie 3. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Sahelp gebruikt cookies of vergelijkbare technieken om anoniem het aantal bezoekers van onze site te monitoren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Sahelp. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering  van uw gegevens sturen naar info@sahelp.nl of naar p.gevers@ziggo.nl 

We reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen twee weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Sahelp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Onze website is voorzien van een Secure Sockets Layer (SSL certificaat) dat ervoor zorgdraagt, dat de gegevens tussen de server en browser versleuteld worden. De server staat in een ISO27001 gecertificeerd datacenter.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van de bestuursleden via info@sahelp.nl of via p.gevers@ziggo.

 

Stichting Sahelp wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

CBF Keurmerk